Ceturtdiena, 29. oktobris
Šodien sveicam: Laimis, Laimonis, Elva, Elvijs, Elvis
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Apstiprināti ar Ērgļu novada domes
priekšsēdētāja 21.04.2020.rīkojumu
Nr. ĒNP/2020/3-04/13/RIKPĀ

Ērgļos, Ērgļu novadā

2020.gada 21.aprīlī

Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Ērgļu novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma
5.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Ērgļu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) iekšējās trauksmes celšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka trauksmes cēlēja ziņojuma formu, kārtību, kādā tiek celta trauksme par pārkāpumiem un izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums.

2. Noteikumi attiecas uz Ērgļu novada domes administrāciju un Ērgļu novada domes pakļautībā esošo iestāžu (turpmāk - Pašvaldība), struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem.

3. Pašvaldības atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, viņa prombūtnē – Bāriņtiesas vadītājs.

II. Trauksmes cēlēja ziņojums

4. Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

5. Trauksmes cēlēja tiesības celt trauksmi noteiktas Trauksmes celšanas likumā.

6. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz atbilstoši Noteikumu 1.pielikumā pievienotajai formai. Par trauksmes cēlēja ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

7. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

7.1. ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) un iemest pastkastītē, kas atrodas pie Ērgļu novada valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra Ērgļu novada domes ēkā, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu novads;

7.2. nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) uz adresi Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu novads, LV 4840;

7.3. elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz e-pasta adresi trauksme@ergli.lv;

7.4. mutiski, griežoties pie atbildīgās personas (pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā).

8. Trauksmes cēlēja ziņojums pēc tā iesniegšanas brīža ir ierobežotas pieejamības informācija.

9. Trauksmes cēlēja ziņojums tiek reģistrēts atsevišķā reģistrā, kuru uztur atbildīgā persona.
 

III. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana

10. Trauksmes cēlēja ziņojumu izskata Ērgļu novada domes priekšsēdētāja apstiprināta Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisijas locekļi no sava sastāva ieceļ vienu locekli, kuru nosaka par atbildīgo personu trauksmes celšanas jautājumos un vienu locekli, kurš aizvieto atbildīgo personu, tās prombūtnes laikā.

11. Pēc trauksmes ziņojuma saņemšanas atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā izvērtē tā pirmšķietamu atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu atbildīgā persona informē iesniedzēju 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

12. Pēc iesnieguma atzīšanas par trauksmes cēlēja ziņojumu, tiek veikta personas datu pseidonimizēšana.

13. Ja saņemtais iesniegums nav Ērgļu novada domes kompetencē, to 10 dienu laikā no saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības.

14. Pēc Noteikumu 11.punktā minētā lēmuma pieņemšanas Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisija izskata trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības un, ja konstatē pārkāpumu, piemēro atbildību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Ērgļu novada domes kompetencē, ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai pēc piekritības.

15. Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.

16. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

17. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, Ērgļu novada dome sniedz informāciju publiski, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības.
 

IV. Nobeiguma jautājumi

18. Pašvaldība, uzsākot darba tiesiskās vai dienesta attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības ar fizisku personu, iepazīstina personu ar Noteikumiem.

19. Trauksmes cēlēju ziņojumu pastkastīte tiek pārbaudīta vienu reizi nedēļā.

20. Jautājumos, kas nav regulēti Noteikumos, piemērojamas Trauksmes celšanas likuma normas.

21. Papildus informāciju trauksmes cēlējs var iegūt interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv.

22. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1.maijā.

Pielikumā: “Trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa” uz 3 lapām.

 

Ērgļu novada domes priekšsēdētājs                      G.Velcis

 

 

     Oktobris 2020     
1234
5678 91011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2020 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit