Trešdiena, 22. janvāris
Šodien sveicam: Austris
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Tirdzniecība un tirdzniecības organizēšana publiskās vietās Ērgļu novadā, papildināts ar Grozījumiem

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt / saņemt atļauju?

1. Jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai publiskās vietās (iesnieguma veidlapa), ielu tirdzniecības organizēšanai (iesnieguma veidlapa).
Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu.

2. Jāsamaksā tirdzniecības nodeva  pašvaldības kasē Rīgas ielā 10, Ērgļos Ērgļu pagastā vai Jumurdas pagasta pārvaldē, Ezera ielā 2, Jumurdā Jumurdas pagastā, vai Sausnējas pagasta pārvaldē, „Ozolos”, Sidrabiņos Sausnējas pagastā vai Ērgļu novada pašvaldības bankas kontā:

Ērgļu novada pašvaldība
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,LV-4840
Reģ.Nr.90002214379
Hipotēku banka
konts LV89LHZB4801129250001
kods LHZBLV22

Pēc pašvaldības nodevas samaksas, pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju, kuru pēc pieprasījuma nosūta uz e-pastu, faksu.

2. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

1.Ministru kabineta 12.05.2010.noteikumi Nr.440 ” Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

 2.Ērgļu novada pašvaldības domes 31.03.2011.saistošie noteikumi Nr.3 ”Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ērgļu novadā”

  1. Pakalpojuma "Tirdzniecība publiskās vietās" pamata apraksts portālā www.latvija.lv

 

3. Kāda ir pakalpojumu maksa?

1. Nodevas likme fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, par vienu ielu tirdzniecības vietu, tirgojot:

1.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

1.1.1.izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības, svaigus zvejas produktus, biškopības produktus – Ls 1,00 dienā vai Ls 10,00 mēnesī;

1.1.2.grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus – Ls 0,50 dienā;

1.1..3.Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus – Ls 5,00 dienā;

1.1.4.puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – Ls 2,00 dienā;

1.1.5.augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu – Ls 3,00 dienā;

1.1.6.mājas apstākļos ražotus  pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – Ls 2,00 dienā;

1.2.mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai) – Ls 2,00 dienā;

1.3.savvaļas ogas, sēnes, augļus, riekstus, ziedus – Ls 1,00 dienā

1.4.pašu iegūtus svaigus zvejas produktus, medījamos dzīvniekus vai to gaļu – Ls 2,00 dienā;

1.5.lauksaimniecības un mājas (istabas)dzīvniekus – Ls 2,00 dienā;

1.6.lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām) – Ls 2,00 dienā.

2. Nodevas likme juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, par vienu ielu tirdzniecības vietu:

2.1.tirgojot:

2.1.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, kā arī no tā iegūtos pārtikas produktus, biškopības produktus – Ls 1,00 dienā;

2.1.2.pašu ražoto pārtikas produkciju – Ls 2,00 dienā;

2.1.3.rūpnieciski ražotas pārtikas preces – Ls 4,00 dienā;

2.1.4.rūpnieciski ražotas nepārtikas preces – Ls 5,00 dienā;

2.1.5.pašu iegūtus svaigus zvejas produktus, medījamos dzīvniekus vai to gaļu – Ls 2,00 dienā;

2.1.6.iepirktus ziedus – Ls 3,00 dienā;

2.1.7.pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus, spēles – Ls 2,00 dienā;

2.1.8.Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus – Ls 5,00 dienā;

2.1.9.mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētas meža atjaunošanai) – Ls 2,00 dienā;

2.1.10.bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas – Ls 2,00 dienā;

2.1.11.alu un citus alkoholiskos dzērienus – Ls 20,00 dienā;

2.1.12.tabakas izstrādājumus – Ls 20,00 dienā;

2.1.13.saldējumu no speciālām iekārtām – Ls 2,00 dienā;

2.1.14.loterijas biļetes – Ls 5,00 dienā;

2.1.15.galda spēles un spēles – Ls 10,00 dienā.

2.2.sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – Ls 5,00 dienā.

3. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmēs.

4. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas personas:

4.1.pensionāri, I un II grupas invalīdi, trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras tirgo 1.1.2., 1.1.4., 1.3., 1.6. apakšpunktos minēto produkciju;

4.2.fiziskas personas, kuras tirgo mežos un pļavās vāktās veltes – ogas, sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus un kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas maksātājas.

5.Nodevu par tirdzniecību ar pašvaldību saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās nemaksā personas, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes.

4. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas:

1.tirdzniecības vietām Ērgļu novadā - Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 10, Ērgļos Ērgļu pagastā Ērgļu novadā, pašvaldības domes priekšsēdētājs ;

2.tirdzniecības vietām Jumurdas pagastā -Jumurdas pagasta pārvaldē, Ezera iela 2, Jumurdā  Jumurdas pagastā Ērgļu novadā, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītājs;

3. tirdzniecības vietām Sausnējas pagastā - Sausnējas pagasta pārvaldē, ”Ozoli”, Sidrabiņos Sausnējas pagastā Ērgļu novadā, Sausnējas  pagasta pārvaldes vadītājs.

 

5. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

1.Ērgļu novada pašvaldība, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts; tālrunis/fakss: 64871231; e-pasts: ergli@ergli.lv

2.Jumurdas pagasta pārvalde,  Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts;
tālrunis 64829486; e-pasts: jumurdas.pagasts@ergli.lv

3.Sausnējas pagasta pārvalde, ”Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts;
tālrunis/fakss: 64829534; e-pasts: sausnejas.pagasts@ergli.lv

 

                                                         
                                                                    SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr.12
Ērgļu novada Ērgļu pagastā

2013.gada 31.oktobrī                          pašvaldības domes sēdes protokols Nr.14,14.§

Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos nr.3 „Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Ērgļu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem, un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu

1.Izdarīt Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos nr.3 „Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Ērgļu novadā”  šādus grozījumus:

1.1. aizstāt  6.1.1.1. apakšpunktā:

1.1.1. naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 1”  ar skaitli un vārdu ”1,00 euro” ;

1.1.2. naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 10”  ar skaitli un vārdu ”14,00 euro”;

1.2. aizstāt  6.1.1.2. apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 0,50”

 ar skaitli un vārdu ”0,70 euro”;

1.3. aizstāt  6.1.1.3.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 5,00” 

ar skaitli un vārdu ”7,00 euro”;

1.4. aizstāt  6.1.1.4.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00” 

ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.5. aizstāt  6.1.1.5.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 3,00”

 ar skaitli un vārdu ”4,00 euro”;

1.6. aizstāt  6.1.1.6.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”

 ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.7. aizstāt  6.1.2.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”

 ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.8. aizstāt  6.1.3.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 1,00”

 ar skaitli un vārdu ”1,00 euro”;

1.9. aizstāt  6.1.4.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.10. aizstāt  6.1.5.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.11. aizstāt  6.1.6.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.12. aizstāt  6.2.1.1.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 1,00”  ar skaitli un vārdu ”1,00 euro”;

1.13. aizstāt  6.2.1.2.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.14. aizstāt  6.2.1.3.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 4,00”  ar skaitli un vārdu ”5,00 euro”;

1.15. aizstāt  6.2.1.4.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 5,00”  ar skaitli un vārdu ”7,00 euro”;

1.16. aizstāt  6.2.1.5.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.17. aizstāt  6.2.1.6.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 3,00”  ar skaitli un vārdu ”4,00 euro”;

1.18. aizstāt  6.2.1.7.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.19. aizstāt  6.2.1.8.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 5,00”  ar skaitli un vārdu ”7,00 euro”;

1.20. aizstāt  6.2.1.9.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.21. aizstāt  6.2.1.10.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.22. aizstāt  6.2.1.11.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 20,00”  ar skaitli un vārdu ”28,00 euro”;

1.23. aizstāt  6.2.1.12.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 20,00”  ar skaitli un vārdu ”28,00 euro”;

1.24. aizstāt  6.2.1.13.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 2,00”  ar skaitli un vārdu ”2,00 euro”;

1.25. aizstāt  6.2.1.14.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 5,00”  ar skaitli un vārdu ”7,00 euro”;

1.26. aizstāt  6.2.1.15.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 10,00”  ar skaitli un vārdu ”14,00 euro”;

1.27. aizstāt  6.2.2.apakšpunktā naudas vienības apzīmējumu un skaitli ”Ls 5,00”  ar skaitli un vārdu ”7,00 euro”;

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

 

Domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                G.Velcis

                                                                        PIELIKUMS
                                                                        Ērgļu novada pašvaldības domes
                                                                        31.10.2013.lēmumam,
                                                                        protokols Nr.14, 14.§ 

Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.12 ”Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Ērgļu novadā””

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos izstrādāti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu , ievērojot, ka no 2014.gada 1.janvāra Latvijā plānots ieviest euro, saistošajos noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot summas euro.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi sagatavoti atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam. Aprēķins veikts, izmantojot maiņas kursu latu pārejai uz euro (EUR 1 = LVL 0,702804) un noapaļojot uz leju līdz  1euro.

Saistošo noteikumu saturs nav mainīts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Aprēķina rezultātā netiek radīta būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts izskatīts domes komiteju sēdēs.  

 

Domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                G.Velcis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Janvāris 2020     
12345
678910 1112
1314151617 1819
20212223 24 2526
2728293031
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2020 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit