ĒRGĻU
apvienība
Pirmdiena, 24. janvāris
Šodien sveicam: Krišs, Eglons, Ksenija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt
 
AKTUALITĀTES
Pakalpojumu tarifi un aktualitātes komunālajā saimniecībā
 
PASĀKUMI
 
ĒRGĻU NOVADS
Vēsture
Statistika
Attīstības vīzija
Novada ģerbonis
 
PĀRVALDE
Dome
Vēsturiskās domes sēdes
Domes sēdes, audio arhīvs
2021.gada sēžu lēmumi
28.01.2021.sēdes lēmumi
21.02.2021.sēdes lēmums
25.02.2021.sēdes lēmumi
25.03.2021.sēdes lēmumi
01.04.2021.sēdes lēmumi
06.04.2021.sēdes lēmumi
22.04.2021.sēdes lēmumi
20.05.2021.sēdes lēmumi
27.05.2021.sēdes lēmumi
17.06.2021.sēdes lēmumi
28.06.2021.sēdes lēmumi
2020.gada sēžu lēmumi
09.01.2020.sēdes lēmumi
23.01.2020.sēdes lēmumi
27.02.2020.sēdes lēmumi
26.03.2020.sēdes lēmumi
03.04.2020.sēdes lēmums
23.04.2020.sēdes lēmumi
28.05.2020.sēdes lēmumi
30.06.2020.sēdes lēmumi
23.07.2020.sēdes lēmumi
26.08.2020.sēdes lēmumi
31.08.2020.sēdes lēmumi
24.09.2020.sēdes lēmumi
22.10.2020.sēdes lēmumi
26.11.2020.sēdes lēmumi
22.12.2020.sēdes lēmumi
2019.gada sēžu lēmumi
08.01.2019. sēdes lēmumi
11.01.2019. sēdes lēmumi
24.01.2019.sēdes lēmumi
07.02.2019. sēdes lēmumi
28.02.2019.sēdes lēmumi
28.03.2019.sēdes lēmumi
26.04.2019.sēdes lēmums
30.05.2019.sēdes lēmums
20.06.2019.sēdes lēmums
25.07.2019. sēdes lēmumi
29.08.2019.sēdes lēmumi
26.09.2019.sēdes lēmums
24.10.2019. sēdes lēmumi
28.11.2019.sēdes lēmumi
12.12.2019.sēdes lēmumi
19.12.2019.sēdes lēmumi
2018.gada sēžu lēmumi
25.01.2018.sēdes lēmumi
22.02.2018.sēdes lēmumi
15.03.2018.sēdes lēmumi
29.03.2018.sēdes lēmumi
26.04.2018. sēdes lēmumi
24.05.2018.sēdes lēmumi
21.06.2018.sēdes lēmumi
26.07.2018.sēdes lēmumi
30.08.2018.sēdes lēmumi
20.09.2018.sēdes lēmumi
18.10.2018.sēdes lēmumi
09.11.2018.sēdes lēmums
29.11.2018.sēdes lēmumi
27.12.2018.sēdes lēmumi
2017.gada sēžu lēmumi
05.01.2017.sēdes lēmumi
26.01.2017.sēdes lēmumi
24.02.2017.sēdes lēmumi
23.03.2017.sēdes lēmumi
27.04.2017.sēdes lēmumi
22.05.2017.sēdes lēmumi
15.06.2017.sēdes lēmums
29.06.2017.sēdes lēmums
04.07.2017.sēdes lēmumi
31.07.2017.sēdes lēmumi
24.08.2017.sēdes lēmumi
26.09.2017.sēdes lēmumi
26.10.2017.sēdes lēmumi
30.11.2017. sēdes lēmumi
21.12.2017.sēdes lēmumi
2016.gada sēžu lēmumi
13.01.2016.sēdes lēmumi
28.01.2016.sēdes lēmumi
25.02.2016.sēdes lēmumi
22.03.2016.sēdes lēmumi
28.04.2016.sēdes lēmumi
26.05.2016.sēdes lēmumi
21.06.2016.sēdes lēmumi
28.07.2016.sēdes lēmumi
17.08.2016.sēdes lēmumi
25.08.2016.sēdes lēmumi
30.09.2016.sēdes lēmumi
27.10.2016.sēdes lēmumi
24.11.2016.sēdes lēmumi
29.12.2016.sēdes lēmumi
2015.gada sēžu lēmumi
29.01.2015.sēdes lēmumi
26.02.2015.sēdes lēmumi
26.03.2015.sēdes lēmumi
23.04.2015.sēdes lēmumi
28.05.2015. sēdes lēmumi
18.06.2015. sēdes lēmumi
30.07.2015.sēdes lēmumi
27.08.2015.sēdes lēmumi
24.09.2015.sēdes lēmumi
22.10.2015.sēdes lēmumi
09.11.2015.sēdes lēmumi
26.11.2015.sēdes lēmumi
29.12.2015.sēdes lēmumi
2014.gada sēžu lēmumi
23.01.2014.sēdes lēmumi
27.02.2014.sēdes lēmumi
27.03.2014.sēdes lēmumi
24.04.2014. sēdes lēmumi
29.05.2014.sēdes lēmumi
13.06.2014.sēdes lēmums
26.06.2014.sēdes lēmumi
11.07.2014.sēdes lēmumi
28.08.2014.sēdes lēmumi
25.09.2014.sēdes lēmumi
30.10.2014.sēdes lēmumi
27.11.2014.sēdes lēmumi
30.12.2014.sēdes lēmumi
2013.gada sēžu lēmumi
Lēmumi līdz 2012.gadam
Struktūra
Pašvaldības institūcijas
Administrācija
Iestādes
Ērgļu vidusskola
Ērgļu pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
Ērgļu sociālās aprūpes centrs
Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa
Ērgļu novada bāriņtiesa
Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Struktūrvienības
Pakalpojumu sniegšanas centrs Jumurdas pagastā
Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā
Ērgļu saieta nams
Liepkalnes tautas nams
Ērgļu bibliotēka
Sausnējas bibliotēka
Jumurdas bibliotēka
R.Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki"
Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"
Jumurdas feldšeru-vecmāšu punkts
Sausnējas ambulance
Kapitālsabiedrības
Ērgļu pagasta SIA "ŪDAS"
Ērgļu pašvaldības SIA "ĒRGĻU SLIMNĪCA"
SIA "Vidusdaugavas SPAAO"
Normatīvie akti
Nolikumi
Ērgļu novada pašvaldības nolikums
Jumurdas pagasta pārvaldes nolikums
Sausnējas pagasta pārvaldes nolikums
Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikums
Bērnu tiesību aizsardzības savstarpējās sadarbības grupas nolikums
Ērgļu novada bāriņtiesas nolikums
Bibliotēku nolikumi
Saistošie noteikumi
Konsolidētie saistošie noteikumi
Noteikumi
Teritorijas plānojums
Ērgļu pagasta teritorijas plānojums
Sausnējas pagasta teritorijas plānojums
Jumurdas pagasta teritorijas plānojums
Attīstības programma
Publiskais pārskats
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Kultūras stratēģija
Autoceļu uzturēšanas klases
Pašvaldības budžets
Budžets 2021.gadam
Budžets 2020.gadam
Budžets 2019.gadam
Budžets 2018.gadam
Budžets 2017.gadam
Budžets 2016.gadam
Budžets 2015.gadam
Budžets 2014.gadam
Budžets 2013.gadam
Budžets 2012.gadam
Budžets 2011.gadam
Budžets 2010.gadam
Darba samaksa pa amatu grupām
Pakalpojumi
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības
Adopcija
Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Mantisko interešu aizsardzība
Vecāku domstarpību izšķiršana
Būvniecība
Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana
Būvprojekta akceptēšana
Būvatļaujas pārreģistrēšana
Būvatļaujas saņemšana
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana
Dzimšana
Dzimšanas fakta reģistrācija
Pabalsts jaundzimušā pūrina iegādei
Dzīves vieta, nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Adreses/nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana/maiņa
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām
Izziņas sagatavošana par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam
Pašvaldības zemes noma
Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana
Zemes ierīcības projekta izstrāde
Dzīvesvietas deklarēšana, reģistrēšana, anulēšana
Dzīves vietas deklarēšana
Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana
Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)
Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas institūtā)
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi
Medicīniskie pakalpojumi, ārstniecība
Psihologa pakalpojumi
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
Izglītība
Bibliotēku pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības nodrošināšana
Profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana
Sabiedriskā interneta pieeja
Iesniegumu noformēšana, arhīva pakalpojumi
Fizisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšana un saņemšana
Juridisko personu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšana un saņemšana
Laulība
Kultūra, tūrisms, informācija
Muzeju apmeklējumi
Informācijas sniegšana par pašvaldības darbu,par svarīgākajiem notikumiem novadā
Informācijas sniegšana tūristiem (naktsmītnes, ēdināšana, tūrisma objekti, atpūtas un izklaides iespējas, gida pakalpojumi)
Miršana
Apbedīšanas pabalsts
Miršanas fakta reģistrācija
Saldētavas līķa uzglabāšanas pakalpojums
Pabalsti, valsts un pašvaldības palīdzība
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai jeb GMI
Mājokļa pabalsts
Pabalsts audžuģimenei
Pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts bārenim
Brīvpusdienas skolniekam un uztura maksas atlaide pirmskolas izglītības iestādē
Pabalsts mācību piederumu iegadei
Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai
Pabalsts jaundzimušā pūriņa iegādei
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
Vienreizējs pabalsts pensionāriem nozīmīgās dzīves jubilejās
Vienreizējs svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
Pabalsts aprūpes pakalpojumu pirkšanai vientuļiem, atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem
Sociālā dienesta iesniegumu veidlapas
Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālie dzīvokļi
Uzturēšanās servisa dzīvoklī
Saimnieciskā darbība
Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu novadā
Koku ciršanas atļauja
Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti
Vārda, uzvārda maiņa
Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana
Tautības ieraksta maiņa
Tirdzniecība publiskās vietās
Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Publiskie e-pakalpojumi
"Trauksmes celšana"
 
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
 
KONTAKTI
 
ES FONDI
Projektu realizācija Ērgļu novadā
Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide
Ērgļu novada pašvaldības ceļa “Grīvas–Vārpas–Oškalna iela” pārbūve
Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā, izveidojot vienotu ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām
Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
 
PUBLISKIE IEPIRKUMI
Ērgļu PSIA "Ērgļu slimnīca"
 
VIEGLI LASĪT
 
GALERIJA
Video
 
ĒRGĻU APVIENĪBAS ZIŅAS
 
SABIEDRĪBA
Izglītība
Kultūra
Sports
Sociālā un veselības aprūpe
Sabiedriskās organizācijas
Sabiedriskā drošība
Sadarbība
 
KOMERCDARBĪBA
 
TŪRISMS / ATPŪTA
Muzeji
Apskates vietas
Aktīvā atpūta
Ceļošana ar velosipēdiem
Velomaršruts Ērgļi-Jumurda-Ērgļi
Distanču slēpošana
Nodarbības Podnieku namā
Disku golfs
Laivošana pa Ogres upi
Dzīvā daba
Makšķerēšana
Aktivitātes
Naktsmītnes
Ēdināšana
 
LAPAS KARTE
 
PAJAUTĀ SAVAI PAŠVALDĪBAI
 
TŪRISMS
Aktīva atpūta
Atrakciju parks
Nodarbības Podnieka namā
Disku golfs
Dzīvā daba
Ceļošana ar velosipēdiem
Laivošana pa Ogres upi
Makšķerēšana
Aktivitātes
Ērgļu vidusskolas sporta laukuma slidotava
Distanču slēpošanas trase - apgaismota
Apskates vietas
Skanstes kalns - pilskalns
Ērgļu viduslaiku pilsdrupas
Jumurdas pils ar parku
V.Strūves meridiāna loka ģeodēzisko uzmērījumu punkts "Sestukalns"
Vecogres HES
Blaumaņa kapi
Daiļdārzs
Dabas objekti
Akmeņupītes ūdenskritums
Brāžu krāces
Velna klēpis uz Nāružiņas upītes
Palšu purvs
Dižkoki
Braku krāteris
Interesanta saimniekošana
Radošās atpūtas pagalms "Tiltiņi" un "Kandžas laboratorija"
Saimniecība "Griezītes"
SIA "Mailīšu Fabrika"
Muzeji
R.Blaumaņa memoriālais muzejs BRAKI
Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs MEŅĢEĻI
Sausnējas pagasta vēstures muzejs LĪDUMI
Naktsmītnes
Viesnīca "Jumurdas muiža"
Viesu māja "Palīgs"
Viesu māja "Vējkalna nams"
Brīvdienu māja "Lapsalas"
Brīvdienu māja "Upes Sausītes"
Radošās atpūtas pagalms "Tiltiņi"
Muzikālā sveču māja "Bumbiermuiža"
Ēdināšana
"Kores konditoreja"
Kafejnīca "Palīgs"
Beķereja "NAŠĶOTAVA"
 
SĪKDATŅU LIETOŠANA
 
PRIVĀTUMA POLITIKA
 
PIEKĻŪSTAMĪBA
A- A A+ T T T T
     Janvāris 2022     
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2022 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit