ĒRGĻU
apvienība
Trešdiena, 29. novembris
Šodien sveicam: Ignats, Virgīnija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2015-04-16
Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ)

2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes - bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem 2014. - 2020. gada Lauku attīstības programmas pasākuma "Agrovide" apakšpasākumā "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos". Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t.i., īpašnieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei.

Zemju īpašnieki savus pieteikumus Dabas aizsardzības pārvaldei var sūtīt līdz šā gada 15. maijam.

Adrese:
BVZ noteikšana
Dabas aizsardzības pārvalde,
Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150.

Pieteikuma anketa
Ja tiek pieteikti vairāki zālāji, tad katram zālājam jāaizpilda sava anketa.
Aizpildītas anketas paraugs

BVZ apsekošanas kārtība
Kartēšanā Latvija būs sadalīta (12,5X12,5km) lielos kvadrātos, un katrā kvadrātā eksperts obligāti apmeklēs tos zālājus, kuri ir noteikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji laika periodā līdz 2013. gadam (2013. un 2014. gadā pārbaudītie zālāji netiks apmeklēti). Pārējās zālāju platības eksperts apmeklēs izlases veidā, ņemot vērā zālāja novietojumu reljefā un ja pēc dažādu kartogrāfisko materiālu analīzes pastāvēs liela varbūtība, ka zālājs varētu būt bioloģiski vērtīgs.
 Zālāju īpašnieki tiek aicināti pieteikt kartēšanai tikai tādus zālājus, kuri pēc īpašnieka domām atbilst vismaz vienai no turpmāk uzskaitītajām pazīmēm:
    zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava vai ganība un nav uzarts vismaz 30-40 gadus, tas ir pļauts ar siena novākšanu un/vai ganīts, nav katru gadu lietoti minerālmēsli ar slāpekļa devu, kas lielāka par 50 kg/ha;
    zālāja zelmeni veido liels skaits dažādu savvaļas ziedaugu sugu un tajā nedominē viena vai vairākas no uzskaitītajām sugām: ložņu vārpata, dziedniecības pienene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle, lielā nātre, podagras gārsa, meža suņburkšķis, daudzgadīgā airene.
    visā zālāja platībā bieži sastopamas vismaz piecas dabisko zālāju indikatorsugas.Pazīstamākās indikatorsugas ir gaiļbiksīte, dzirkstelīte jeb savvaļas neļķīte, parastais vizulis jeb blusiņsmilga, Eiropas saulpurene jeb cāļu galvas vai sviesta pikas, ziepenītes, spradzene (līdzīga meža zemenei), vidējā ceļteka (rozā ziedu vālītes) u.c. Ar bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām var iepazīties Latvijas dabas fonda mājaslapā: http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=29037

Pārbaudes netiks veiktas zālājos, kas bija pieteikti BVZ noteikšanai 2013. gadā, bet netika atzīti par bioloģiski vērtīgiem.
Pieteikuma saņemšana Dabas aizsardzības pārvaldē gan automātiski nenozīmēs, ka zālājs obligāti tiks apsekots. Ja eksperts, izvērtējot īpašnieka pieteikumu un eksperta rīcībā esošo kartogrāfisko materiālu, secinās, ka varbūtība, ka zālājs varētu atbilst bioloģiski vērtīga zālāja kritērijiem, ir ļoti zema, var tikt pieņemts lēmums zālāju neapsekot. Lūdzu ņemt vērā, ka zālājs var tikt apsekots arī bez pieteicēja klātbūtnes.
Par pieteikumiem BVZ apsekošanai
Pieteikumam jāpievieno Lauku bloku karšu vai zemes robežu plāna kopijas (jābūt skaidrām un salasāmām, ar malās norādītajām ģeogrāfiskajām koordinātēm), kurā apsekošanai pieteiktos zālājus norādīt, tos apvelkot ar košu krāsu. Plāna kopijā ar bultu norādīt labāko iespējamo iebraukšanas virzienu.
 Tāpat vēlams pievienot zālāja augāja fotogrāfijas.
Jaunas atmatas, kur aramzeme bijusi pirms dažiem gadiem, vai kultivēti zālāji, kas regulāri mēsloti, piesēti ar stiebrzālēm un tauriņziežiem, kā arī pļavas, kur dominē ložņu vārpata, parastā kamolzāle, pļavas timotiņš, dziedniecības pienene, lielā nātre, podagras gārsa vai suņuburkšķis, visticamāk nav bioloģiski vērtīgi zālāji, tādus pieteikt pārbaudei nav nepieciešams.
 Apsekošanas rezultāti tiks apkopoti un paziņoti pakāpeniski, atbilstoši paveiktajiem darbiem 2016., 2017. un 2018. gadā. Dabas aizsardzības pārvalde plāno līdz katra gada 1. februārim iesniegt Lauku atbalsta dienestā aktualizēto informāciju par bioloģiski vērtīgiem zālājiem, kas konstatēti iepriekšējā gadā. Līdz ar to informāciju par lauku bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt Lauku atbalsta dienesta reģionālajās pārvaldēs un dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols.


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit