ĒRGĻU
apvienība
Trešdiena, 28. septembris
Šodien sveicam: Sergejs, Svetlana, Lana
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Pakalpojumu tarifi Ērgļu novadā:

ĒRGĻU PAGASTS

- ūdensapgādes tarifs 1,33 EUR/m³ (bez PVN). Spēkā ar 2018.gada 1.decembri. 2018.gada 20.septembra Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.10, 3§.
-notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifs 1,93 EUR/m3 (bez PVN). Spēkā ar 2019.gada 1.martu. 2019.gada 24.janvāra Ērgļu novada domes sēdes protokols Nr.3,2
- sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas tarifs
20,63 EUR/m³ (bez PVN). Spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 2019.gada 2.oktobra līgums ar SIA "Pilsētvides serviss"
- dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksa 0,28457 EUR/m² mēnesī par Ērgļu novada domei piederošajām dzīvojamām telpām PVN nav jāmaksā. Apsaimniekotājs SIA "ŪDAS". Spēkā ar 2008.gada 1.jūniju. 2008.gada 28.februāra Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.2, 17.§. Privatizētajām telpām, kuras apsaimnieko SIA "ŪDAS" maksa ir EUR 0,28457/m² un tiek aplikta ar PVN (21%)(Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumi ar 2016.gada 1.jūliju).

- siltumenerģijas piegādes tarifi:
no Oškalna ielas 6 un Rīgas ielas 10 katlumājām  EUR 63.00 EUR/MWh (bez PVN)
no Rīgas ielas 5, J.Grota ielas 2a, Oškalna ielas 12 katlumājām EUR 67.00 EUR/MWh (bez PVN).

Spēkā ar 2016.gada 1.oktobri. 2016.gada 29.septembra līgums ar SIA "Granulu Mobilais Siltums"


JUMURDAS PAGASTS

- sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas tarifs 20,63 EUR/m³ (bez PVN). Spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 2019.gada 2.oktobra līgums ar SIA "Pilsētvides serviss"
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR
0,70 (bez PVN) par 1 m³. Spēkā ar 2020.gada 1.maiju. 2020.gada 27.februāra Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.3, 5.§
- ūdens apgādes tarifs EUR 0,83 (bez PVN) par 1 m³. Spēkā ar 2020.gada 1.maiju. 2020.gada 27februāra Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.3, 4.§
- centralizētās ūdensapgādes ūdens patēriņa normas, ja nav ierīkots ūdens patēriņa skaitītājs:
      1)    Vienam iedzīvotājam      120 litri/diennaktī;
      2)    Vienam liellopam     1,6 m³/mēnesī;
      3)    Vienam jaunlopam     0,6 m³/mēnesī;
      4)    Laistīšanas sezonā     50 litri/diennaktī (uz vienu cilvēku).
      Spēkā ar 2012.gada 1.martu. 2012.gada 26.janvāra Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.1, 5.§

- dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksa 0,28 EUR/m² mēnesī Ērgļu novada domei piederošajām dzīvojamām telpām. Apsaimniekotājs Jumurdas pagasta pārvalde. Spēkā ar 2008.gada 1.jūniju. 2008.gada 28.februāra Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.2, 17.§

SAUSNĒJAS PAGASTS

- sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas tarifs 20,63 EUR/m³ (bez PVN). Spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 2019.gada 2.oktobra līgums ar SIA "Pilsētvides serviss"
- ūdens patēriņa normas

       1) Vienam cilvēkam 120 l/ diennaktī,
       2) Vienam liellopam 1,6 m³ mēnesī ,
       3) Vienam jaunlopam 0,6 m³ mēnesī.
      Spēkā ar 2009.gada 1 martu. 2009.gada 22.janvāra Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.1, 5.§
- ūdens apgādes tarifs EUR 1,39 (bez PVN) par 1 m³.  Spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 2017.gada 29.jūnija  Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.2. 11.§                             
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs EUR 0,53 (bez PVN) par 1 m³ . Spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 2017.gada 29.jūnija  Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.2. 12.§   
- dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksa 0,28 EUR/m² mēnesī Ērgļu novada domei piederošajām dzīvojamām telpām. Apsaimniekotājs Sausnējas pagasta pārvalde. Spēkā ar 2008.gada 1.jūniju. 2008.gada 28.februāra Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums, protokols Nr.2, 17.§                          

NOMAS MAKSA ĒRGĻU NOVADĀ
Nomas maksa par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā un lietošanā esošās zemes nomu. Spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:
1) EUR 0,04 par 1 m² zemes sakņu dārziem un saimniecības ēku uzturēšanai Ērgļu novada teritotijā;
2) EUR 21,00 par 1 ha zemes ganībām un pļavām Ērgļu novada ciemu teritorijās;
3) EUR 7,00 par 1 ha zemes ganībām un pļavām ārpus Ērgļu novada ciemu teritorijām.
Ērgļu novada pašvaldības 2009.gada 30.aprīļa Saistošie noteikumi Nr.2 "Par pašvaldības zemes nomu Ērgļu novadā" ar 2013.g.31.oktobra grozījumiem.

ATKRITUMU IZVEŠANA ĒRGĻU NOVADĀ

2019.gada 2.oktobrī atklātā konkursa rezultātā starp Ērgļu novada pašvaldību un uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss” tika noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Ērgļu novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar šo līgumu uzņēmums turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus novada iedzīvotājiem nākamos 5 gadus Maksa par 1m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikta EUR 20,63(bez PVN).

Atkritumu izvešana novadā notiek sekojošā kārtībā:
*  konteineru sistēma - klientiem tiek uzstādīts konteiners un atkritumu izvešana notiek saskaņā ar grafiku. Konteineram jābūt pieejamam un izstumtam pie savas sētas atkritumu izvešanas dienā. Konteinera uzstādīšana ir bezmaksas;
*  maisu sistēma - klientiem ir iespēja iegādāties trafarētos atkritumu maisus. Piepildīto maisu drīkst novietot blakus SIA "Pilsētvides serviss" atkritumu konteineriem tikai konteineru laukumos. Maisus var iegādāties pie atkritumu apsaimniekotāja Rīgā,Dēļu iela 5, D ieeja 3. stāvs, Zemgales priekšpilsētā
sadarbībā ar pašvaldību maisus var iegādāties Ērgļu novada pašvaldībā pie izpilddirektora.

Atkritumu izvešana notiek pēc sekojoša grafika:
* Ērgļi - katru svētdienu;
* Sausnējas pagasts, Jumurdas pagasts - 1 reizi mēnesī ceturtajā sestdienā.

Novada iedzīvotāji Līgumus par atkritumu izvešanu var noslēgt vai pārslēgt aizpildot sadzīves atkritumu izvešanas pieteikuma formu elektroniski mājas lapā www.pilsetvide.lv sadaļā – Pakalpojuma pieteikšana.:
Kontakti:
SIA "Pilsētvides serviss", Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004, E-pasts: info@pilsetvide.lv,

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

Jaunais līgums ar pašvaldību paredz šķiroto atkritumu punktu uzturēšanu papīra un kartona, plastmasas un stikla (pudeles, burkas) iepakojumiem. Turklāt SIA “Pilsētvides serviss” bez maksas nodrošinās izveidotajos atkritumu dalītās savākšanas punktos atkritumu konteineru uzstādīšanu un apsaimniekošanu.
Atkritumu konteineru uzstādīšanas vietas:
1 - Mehanizatoru ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā;
2 - Blaumaņa ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā;
3 - Grota ielā pie daudzdzīvokļu mājām Nr.7 un 9;
4 - Pie Oškalna ielas katlu mājas
5 - "Ozoli" Sidrabiņos, daudzdzīvokļu māju pagalmā
6 -  Ezera ielā 2, Jumurdā, pie saieta ēkas
Dalīto konteineru iztukšošanu ir bezmaksas - pildīsim tos droši un atbildīgi!   

Ērgļu novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu – elektroniski vai drukātā veidā ar pasta pakalpojumu starpniecību. Par rēķina piegādi ar pasta pakalpojumu starpniecību klientiem tiks piestādīta papildus samaksa – 2,20 EUR + (PVN).

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2022 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit